Not 18 — Avsättningar

Långfristiga avsättningar

2016

2015

IB – Avsättning pensionsskuld enligt tryggandelagen

7

Årets förändring pensionsskuld – enligt tryggandelagen

-7

IB – Avsättning – ej enligt tryggandelagen

81

65

Årets förändring – ej enligt tryggandelagen

-1

16

Utgående balans, 31 december

80

81

Förpliktelse (+)/tillgång (–)

Långfristig avsättning avser avsättning för pensionsskuld för antastbara delar som inte tryggas av stiftelsen samt till en mindre del av pensionsåtaganden säkerställda genom kapitalförsäkringar. De företagsägda kapitalförsäkringarna ingår i posterna andra långfristiga fordringar och långfristiga avsättningar.

 

Kortfristig avsättning

2016

2015

Ingående balans, 1 januari

4

Årets avsättning

Avsättningar som tagits i anspråk

-4

Utgående balans, 31 december

Kostnad för motparts advokatkostnad efter dom i Hovrätten.