Not 22 — Eventualförpliktelser

MSEK

2016

2015

Ansvarighet till PRI Pensionsgaranti

7

6