Not 13 — Finansiella instrument

Finansiell riskhantering

Systembolaget utsätts genom sin verksamhet för finansiella risker på placeringar i räntebärande tillgångar så som marknadsrisk, kreditrisk, likviditetsrisk och kassaflödesrisk. Den övergripande finanspolicy, vilken fastställts av styrelsen, syftar till att begränsa de finansiella riskernas ogynnsamma effekter på företagets finansiella resultat och ställning.

Index- och valutarisk

Inköp och försäljning sker i allt väsentligt i svenska kronor varför index- och valutaexponeringen är begränsad.

Ränterisk

Systembolagets ränterisk är främst relaterad till värdepappersportföljen innehållande räntebärande tillgångar. Ränterisken kontrolleras genom placeringspolicyn genom en satt målduration som är 2,5 år för placeringsportföljen. Tillåtet intervall för portföljen är +/- 2 år och maximal löptid på enskild tillgång tillåts vara 5 år.

Exponering för ränterisk finns också i Systembolagets pensionsåtaganden.

Kreditrisk

Huvuddelen av Systembolagets försäljning sker kontant eller mot kreditkort varför kreditrisken i form av risk för att motparten inte kommer att fullgöra sina åtaganden inte är väsentlig. Den finansiella kreditrisken som uppkommer i placeringsportföljen begränsas genom krav på officiell rating på nya placeringar samt genom limiter per emittent och klass av låntagare.

Placeringsformer är tillåtna inom följande kategorier:

  • Räntebärande värdepapper emitterade av svenska staten, kommuner eller landsting.
  • Räntebärande värdepapper emitterade av svenska statsägda bolag där staten har en ägarandel om minst 50 procent.
  • Räntebärande värdepapper emitterade av banker, andra företag eller institutioner med lägsta rating Standard & Poor BBB/A-2 eller Moody’s Baa2/P-2.

Likviditetsrisk

Systembolaget har en god likviditet och inga räntebärande skulder. Likviditetsrisken bedöms vara låg.
Beviljad checkräkningskredit uppgår till 500 MSEK och den är på balansdagen outnyttjad.

Förfallostruktur för ränterisk på finansiella tillgångar

Rörlig ränta

 

Fast ränta

 

Totalt

 

Förfallotidpunkt

2016

2015

2016

2015

2016

2015

Inom ett år

134

276

136

41

271

317

Senare än ett år men inom två år

405

135

305

139

710

274

Senare än två år men inom tre år

498

360

398

265

897

625

Senare än tre år men inom fyra år

305

213

189

292

494

505

Senare än fyra år men inom fem år

0

224

161

78

161

302

Summa

1 342

1 208

1 190

815

2 532

2 023

Effektiv ränta, %

0,34

0,54

1,72

2,02

1,08

1,17

 

Resultatpåverkan

     

Känslighetsanalys för placeringar i räntebärande tillgångar

Förändring

2016

2015

Höjning av marknadsräntan

1%-enhet

-27

-19

Sänkning av marknadsräntan

1%-enhet

27

19

Känslighetsanalysen baseras på bedömningar avseende de marknadsrisker som företaget är exponerat för per balansdagen.

Andra långfristiga fordringar

2016

2015

Ingående balans, 1 januari

12

12

Tillkommande fordran

0

0

Återlagd kortfristig fordran

Överfört till kortfristig fordran

Årets reglerade fordringar

Utgående balans, 31 december

12

12

     

Varav andel som förfaller till betalning senare än fem år

0

1

Som säkerhet för fordringarna har erhållits antingen borgen, pantbrev eller bankgaranti med totalt

2

2

Löptidsanalys

Inom 1 mån

1–3 mån

3–12 mån

1–5 år

Summa

Leverantörsskulder

3 712

 

3 572

Systembolagets leverantörsskuld är som störst per årsskiftet till följd av jul- och nyårsförsäljningen.

Verkligt värde på finansiella instrument

Företaget bedömer att det inte är några väsentliga skillnader mellan redovisat värde och verkligt värde. För kundfordringar, leverantörsskulder, övriga kortfristiga fordringar och skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde är löptiden kort och därför överensstämmer i stort sett verkligt värde med redovisat värde. Företaget har inte kvittat några finansiella tillgångar och skulder och har inga avtal som möjliggör kvittning.

 

2016

2015

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen

   

Räntebärande värdepapper1

2 532

2 023

Lånefordringar och kundfordringar

19

18

Likvida medel – kassa, bank och likvida placeringar

1 359

1 873

     

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde

   

Leverantörsskulder och upplupna kostnader

3 904

3 771

Summa

7 814

7 685

1 Verkligt värde bestämt enligt priser noterade på en aktiv marknad för samma instrument vilket motsvarar den så kallade nivå 1 enligt IFRS 13