Not 8 — Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter

2016

2015

Resultat från andelar i koncernbolag

   

Utdelning från AB K14 Näckströmsgatan

16

Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

   

Ränteintäkter från långfristiga fordringar

0

0

Ränteintäkter och värdeförändringar på finansiella placeringar

32

29

Ränteintäkter

   

Ränteintäkter från koncernbolag

0

Övriga ränteintäkter

0

0

Summa

48

29

     

Finansiella kostnader

2016

2015

Räntekostnader till koncernbolag

Orealiserade värdeförändringar på finansiella placeringar

32

Realiserade värdeförändringar på finansiella placeringar

1

Dröjsmålsräntor

0

Övriga räntekostnader

0

0

Summa

1

32