Not 4 — Försäljnings- och administrationskostnader

Systembolaget upprättar funktionsindelad resultaträkning. Nedan sammanfattas uppdelningen av olika kostnader fördelat på respektive funktion.

Försäljningskostnader

2016

2015

Personalkostnader

1 592

1 505

Avskrivningar

183

228

Övriga kostnader

971

929

Summa

2 746

2 662

     

Administrationskostnader

2016

2015

Personalkostnader

201

209

Avskrivningar

13

7

Övriga kostnader

420

436

Summa

634

652

Ingen forsknings- eller utvecklingsverksamhet har bedrivits.

Arvode och kostnadsersättning till revisionsföretag

Arvode och kostnadsersättning till revisionsföretag ingår i administrationskostnader.

Revisionsföretag

2016

2015

Ernst & Young AB

   

Revisionsuppdrag

2

2

Revision utöver lagstadgat uppdrag

0

0

Skatterådgivning

0

Övriga tjänster

0

0

Summa

2

2

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt liknande arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisor att utföra. Revision utanför uppdraget avser främst verifiering av hållbarhetsredovisning.