Not 15 — Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

2016

2015

Förutbetalda hyror till koncernbolag

7

7

Förutbetalda hyror

96

93

Övriga förutbetalda kostnader

34

41

Upplupna intäkter

1

Summa

138

141