Not 25 — Händelser efter balansdagen

  • I december 2016 beslutade riksdagen statsbudgeten för 2017. I statsbudgeten togs beslut om höjd alkoholskatt med 4 procent för vin och öl samt med 1 procent för sprit. Den nya alkoholskatten gäller från den 1 januari 2017.
  • Regeringen beslutade i december 2016 om en uppdatering av Statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med staligt ägande. Regelverket har bland annat uppdaterats gällande extern rapportering, bolagsstyrning och riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Riktlinjerna ska tillämpas från och med den 1 januari 2017.
  • I januari tillträdde Hans Jungland tjänsten som försäljningsdirektör för Systembolaget. Han efterträdde Mikael Wallteg som gick i pension.