Not 11 — Imateriella tillgångar

IT-system

2016

2015

Ingående anskaffningsvärden, 1 januari

340

340

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden, 31 december

340

340

     

Ingående avskrivningar, 1 januari

-286

-278

Årets avskrivningar

-3

-8

Utgående ackumulerade avskrivningar, 31 december

-289

-286

     

Ingående nedskrivningar, 1 januari

-51

-51

Utgående ackumulerade nedskrivningar, 31 december

-51

-51

Redovisat värde, 31 december

3

Kvarstående genomsnittlig avskrivningstid

0,0 år

0,3 år

Tillgångarna består främst av systemstöd till depålager, e-service samt beslutsstödssystem. Fastställande av eventuellt nedskrivningsbehov av immateriella tillgångar har gjorts enl IAS 36 varvid beräknat återvinningsvärde har jämförts med bokfört värde för respektive tillgång.

Tillkommande utvecklingskostnader avseende till exempel affärssystem kostnadsförs i enlighet med undantaget avseende IAS 38.57 i RFR 2.