Not 23 — Kassaflödesanalys

Likvida medel

2016

2015

Kassa, bank och likvida placeringar

1 359

1 873

Summa

1 359

1 873

Räntor

2016

2015

Erhållen ränta

26

33

Betald ränta

-1

0

Summa

25

33

Räntorna hänför sig till den löpande verksamheten.