Not 12 — Materiella anläggningstillgångar

 

Byggnader och mark

 

Inventarier och installationer

 

Pågående nyanläggningar

 

Totalt

 

Materiella anläggningstillgångar

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

Ingående anskaffningsvärden, 1 januari

68

66

2 432

2 352

43

79

2 543

2 497

Nyanskaffningar

2

64

36

76

92

140

130

Avyttringar och utrangeringar

-132

-84

-132

-84

Omklassificeringar

69

128

-69

-128

0

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden, 31 december

68

68

2 433

2 432

50

43

2 551

2 543

Ingående avskrivningar, 1 januari

-34

-32

-1 959

-1 839

-1 993

-1 871

Avyttringar och utrangeringar

132

105

132

105

Årets avskrivningar

-2

-2

-192

-225

-194

-227

Utgående ackumulerade avskrivningar, 31 december

-36

-34

-2 019

-1 959

-2 055

-1 993

Redovisat värde, 31 december

32

34

414

473

50

43

496

550