Not 5 — Medarbetare

Löner och andra ersättningar

2016

2015

Löner och ersättningar

1 286

1 214

Sociala kostnader inklusive pensioner

450

451

Summa

1 736

1 665

Upplysningar om pensioner, se Not 19 Pensioner

   

2016

   

2015

 

Löner och andra ersättningar till styrelse, VD och övriga anställda

Styrelse och VD

Övriga anställda

Totalt

Styrelse och VD

Övriga anställda

Totalt

Totalt Systembolaget AB

6

1 280

1 286

5

1 209

1 214

Principer för ersättning till styrelse

Till styrelsens ordförande, vice ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut, vilket innebär ett arvode till styrelsens ordförande på 240 (240) TSEK från och med 21 april 2016 och till ledamot på 110 (110) TSEK. Ingen pensionsersättning utgår till styrelsens ledamöter. Arvode utbetalas månadsvis och justeras årligen 1 maj. Arbetstagarrepresentanter erhåller ej styrelsearvode. Arvode har utgått till de styrelseledamöter som sitter i revisionsutskottet med 40 (40) TSEK per kalenderår till ordförande samt med 30 (30) TSEK per kalenderår till ledamöter.

   

2016

   

2015

   

Ersättningar till styrelse (TSEK)

Invald/tillsatt

Styrelsearvode

Utskottsarvode

Summa

Styrelsearvode

Utskottsarvode

Summa

Kenneth Bengtsson, styrelsens ordförande

2014

315

315

287

287

Kerstin Wigzell, ledamot

2009

110

110

107

10

117

Carl B Hamilton, ledamot t om 160421

2007

48

48

124

124

Thord Andersson, ledamot

2011

145

39

184

140

39

179

Mona Sahlin, ledamot t o m 160531

2012

46

46

107

107

Crister Fritzson, ledamot

2012

145

44

189

127

47

174

Pia Fagerström, ledamot

2014

Håkan Leifman, ledamot

2014

110

110

107

107

Viveca Bergstedt Sten, ledamot

2014

110

37

147

107

20

127

Frida Johansson Metso, ledamot fr o m 161130

2016

12

12

Robert Damberg, ledamot fr o m 161130

2016

9

9

Summa styrelse

 

1 050

120

1 170

1 106

116

1 222

Ersättningar till Kenneth Bengtsson, Carl B Hamilton, Thord Andersson, Crister Fritzon samt Frida Johansson Metso inkluderar sociala avgifter då dessa fakturerar från eget bolag. Carl B Hamilton har fakturerat för 4 av 12 månader. Frida Johansson Metso har fakturerat för 1 av 12 månader. Pia Fagerström är anställd på Regeringskansliet och erhåller därför ej arvode. Crister Fritzson var ordförande i Revisionsutskottet t o m april. Viveca Bergstedt Sten tog över ordförandeskapet fr o m maj.

Principer för ersättning till ledande befattningshavare

Regeringen fattade den 20 april 2009 beslut om nya riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande.

Systembolaget följer i allt väsentligt dessa fastslagna riktlinjer.

En befattningshavare har sedan tidigare förmånsbaserat avtal med pensionsålder 60 år. Detta avtal har redan en gång tidigare omförhandlats, år 2003. Vid den omförhandlingen låstes den pensionsmedförande lönen genom att den fastställdes till visst antal inkomstbasbelopp. Utifrån att befattningshavaren arbetat länge inom företaget,att villkoren redan omförhandlats en gång tidigare och att det inte ansågs finnas någon företagsekonomisk grund till omförhandling lämnades detta avtal orört. I samband med att Systembolaget AB tecknade en ny pensionsplan i november 2014 omförhandlades pensionsplanen för övriga ledande befattningshavare där möjligheten att aktualisera en förtida pensionering från 62 års ålder togs bort. Detta kompenserades med ett lönepåslag utanför ordinarie revision. VD:s anställningsvillkor följer riktlinjerna, och pensionsvillkoren är i sin helhet premiebestämda. Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, övriga förmåner samt pension. Någon rörlig bonusbaserad ersättning utgår ej, ej heller några ersättningar i form av finansiella instrument eller dylikt.

Den 22 december 2016 fattade regeringen beslut om ny ägarpolicy vilken inkluderar riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. De nya riktlinjerna tillämpas från 1 januari 2017 och Systembolaget kommer att följa dessa riktlinjer på nytecknade anställningsavtal.

 

Ersättningar till ledande befattningshavare 2016 (TSEK)

Tillsatt

Lön

Övriga förmåner

Pensionskostnad

Summa

Uppsägningstid (arbetstagare / bolag)

Avgångsersättning

Magdalena Gerger, vd

2009

4 377

27

1 360

5 765

6 mån

12 mån

Mikael Wallteg, vice vd, försäljningsdirektör

2001

2 622

83

1 321

4 026

6 mån

18 mån

Marie Nygren, vice vd, kommunikations- och inköpsdirektör

2007

2 458

90

745

3 294

6 mån

12 mån

Charlotte Hansson, ekonomidirektör

2015

2 460

85

548

3 093

6 mån

6 mån

Tobias Frohm, HR-direktör

2011

1 917

117

509

2 543

6 mån

12 mån

Malin Sandquist, chefsjurist

2012

1 904

79

387

2 370

6 mån

6 mån

Eva Listi, IT-direktör fr o m 150307

2011

1 756

59

462

2 277

6 mån

6 mån

Summa ledande befattningshavare

 

17 494

541

5 333

23 368

   

Summa styrelse och ledande befattningshavare 2016

 

18 664

971

7 984

27 620

   
 

Ersättningar till ledande befattningshavare 2015 (TSEK)

Tillsatt

Lön

Övriga förmåner

Pensionskostnad

Konsultarvode

Summa

Uppsägningstid (arbetstagare / bolag)

Avgångsersättning

Magdalena Gerger, vd

2009

4 108

86

1 279

5 473

6 mån

12 mån

Mikael Wallteg, vice vd, försäljningsdirektör

2001

2 396

80

2 672

5 148

6 mån

18 mån

Marie Nygren, vice vd, kommunikations- och inköpsdirektör

2007

2 465

91

750

3 306

6 mån

12 mån

Charlotte Hansson, ekonomidirektör, fr o m 150126

2015

2 228

48

520

2 796

6 mån

6 mån

Håkan Johansson, etableringsdirektör t o m 150115

2008

57

22

79

6 mån

18 mån

Tobias Frohm, HR-direktör

2011

1 782

119

541

2 442

6 mån

12 mån

Lars Granlöf, tf ekonomidirektör t o m 150131

2013

267

267

Malin Sandquist, chefsjurist

2012

1 770

67

427

2 264

6 mån

6 mån

Mattias Forsberg, IT-direktör

2011

1 913

109

422

2 444

6 mån

6 mån

Summa ledande befattningshavare

 

16 719

600

6 633

267

24 219

   

Summa styrelse och ledande befattningshavare 2015

 

17 941

600

6 633

267

25 441

   

Håkan Johansson har varit verksam i rollen som etableringsdirektör t om 15/1 2015. Lars Granlöf tf ekonomidirektör har fakturerat 267 TSEK från eget bolag.

Övriga förmåner avser i huvudsak tjänstebilförmån. Vd och företagsledning uppbär inte bonus eller bostadsförmån.
Utöver ovanstående redovisade belopp har ersättning för traktamente betalts ut enligt gällande regelverk.

Vid uppsägning från bolagets sida gäller – såsom ersättning för att avtalet inte omfattas av lagen om anställningsskydd – en avgångsersättning för ledande befattningshavare utom vd, baserad på åldern vid anställningens upphörande att utbetalas månatligen i efterskott:

  • 6 fasta månadslöner om åldern understiger 50 år
  • 12 fasta månadslöner om åldern är mellan 50 år och 56 år
  • 18 fasta månadslöner om åldern överstiger 56 år

Villkoren i avtal om pension

Under 2014 träffade Systembolaget och de fackliga parterna överenskommelse om att anställda med mer än fem år kvar till pension från och med den 1 november 2014 omfattas av den kollektivavtalade ITP-planen. Det innebär att anställda födda 1979 och senare omfattas av ITP 1. Det är en premiebestämd pensionslösning som betalas från och med 25 års ålder. Anställda som hade mer än fem år kvar till pension 1 november 2014 och som är födda 1978 och tidigare omfattas av förmånsbestämd ITP 2. Även historiskt intjänad ålderspension omfattas av ITP 2. Anställda som vid bytet av pensionsplan hade mindre än fem år kvar till pensionen omfattas fortfarande av Systembolagets förmånsbestämda pensionslösning PA 91.
Lokalvårdare är försäkrade hos AMF Pension. De anställda i dotterbolaget IQ-initiativet AB omfattas även de av ITP-planen. Pensionärer och anställda som slutat flyttades inte över till ITP utan omfattas av Systembolagets pensionslösning PA 91 och är försäkrade av KPA Pensionsförsäkring AB.

Verkställande direktör

Ordinarie pensionsålder för vd är 65 år. Ömsesidig rätt finns att aktualisera en förtida pensionering från 62 år. Pensionen är premiebaserad. Premien beräknas med 30 (30) procent av den fasta månadslönen multiplicerad med 12,3. Pension från Systembolagets kollektivavtalade pensionsavtal utgår ej.

Vice vd

Pensionsålder för vice vd Mikael Wallteg är 60 år. Ålderspension utges till 65 års ålder med 70 procent av pensionsmedförande lön, dock högst med 70 procent av 30 inkomstbasbelopp. Pensionsmedförande lön är den fasta månadslönen multiplicerad med 12,3. Vice vd erhåller därutöver en premiebaserad pension med en premie på 20 procent av lönedelar över 30 inkomstbasbelopp. Från 65 års ålder utbetalas pension enligt Systembolagets kollektivavtalade pensionsplan för tjänstemän inklusive den kompletterande pensionen, Kåpan.
Vice vd Marie Nygren följer villkoren nedan för “Företagsledning tillsatta efter 1 januari 2003”.

Företagsledning tillsatta efter 1 januari 2003

Ordinarie pensionsålder är 65 år och pension utges enligt ITP-planen. Till och med 30 juni 2015 erhöll dessa befattningshavare en premiebaserad pension med en premie på 10, 16 respektive 19 procent av pensionsmedförande månadslön, vilken definierades som fast månadslön multiplicerad med 12. Avsikten med den premiebaserade pensionen var att möjliggöra pensionsavgång före 65 års ålder. I samband med att ordinarie pensionsålder för dessa befattningshavare omförhandlades till 65 år under 2015 avsätts sedan dess istället 30 procent i pensionspremier på lön överstigande 30 inkomstbasbelopp.

Anställda utöver företagsledning

Den normala pensionsåldern är 65 år och pension utges enligt Systembolagets kollektivavtalade pensionsplaner för tjänstemän. Butikschefer samt enhetschefer vid huvudkontoret har enligt särskild överenskommelse möjlighet att avgå med pension från och med 63 års ålder.

Medelantal anställda och könsfördelning

   

ANTAL

   

PROCENT

 

Totalt Systembolaget AB 2016

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Totalt Systembolaget AB 2016

2 172

1 379

3 551

61

39

100

Totalt Systembolaget AB 2015

           

Totalt Systembolaget AB 2015

2 125

1 300

3 425

62

38

100

             
   

ANTAL

   

PROCENT

 

Styrelse och företagsledning 2016

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Styrelse

6

5

11

55

45

61

Företagsledning

5

2

7

71

29

39

Totalt i styrelse och företagsledning

11

7

18

61

39

100

Styrelse och företagsledning 2015

           

Styrelse

4

5

9

44

56

56

Företagsledning

4

3

7

57

43

44

Totalt i styrelse och företagsledning

8

8

16

50

50

100

             
   

ANTAL

   

PROCENT

 

I butikerna 2016

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Butikschefer

227

179

406

56

44

13

Övriga butiksanställda, heltid

195

216

411

47

53

13

Övriga butiksanställda, deltid

1 506

811

2 317

65

35

74

Totalt i butikerna

1 928

1 206

3 134

62

38

100

I butikerna 2015

           

Butikschefer

222

196

418

53

47

14

Övriga butiksanställda, heltid

211

217

428

49

51

14

Övriga butiksanställda, deltid

1 466

715

2 181

67

33

72

Totalt i butikerna

1 899

1 128

3 027

63

37

100

             
   

ANTAL

   

PROCENT

 

På huvudkontoret 2016

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Chefer

42

33

75

56

44

18

Övriga anställda

197

138

335

59

41

82

Totalt

239

171

410

58

42

100

På huvudkontoret 2015

           

Chefer

34

30

64

53

47

16

Övriga anställda

193

141

334

58

42

84

Totalt

227

171

398

57

43

100