Not 19 — Pensioner

Systembolaget har förmånsbestämda och avgiftsbestämda pensionsplaner. En förmånsbestämd pensionsplan innebär att företaget har en förpliktelse att lämna överenskomna ersättningar samt att Systembolaget i allt väsentligt bär den aktuariella risken och investeringsrisken. De förmånsbestämda pensionsplanerna tryggas främst genom avsättningar till pensionsstiftelse, men också genom avsättning i balansräkningen och genom försäkringspremier.

Enligt överenskommelsen 2014 mellan Systembolaget och de fackliga parterna omfattas anställda med mer än fem år kvar till pension från och med den 1 november 2014 av den kollektivavtalade ITP-planen och andelen medarbetare i avgiftsbestämda pensionsplaner är därmed högre än tidigare. I avgiftsbestämda pensionsplaner är förpliktelsen begränsad till det belopp företaget har accepterat att bidra med, vilket medför att den anställde bär den aktuariella risken och investeringsrisken. Avgifterna till avgiftsbestämda pensionsplaner redovisas som en kostnad under den period den anställde tjänstgör i företaget.

Vid beräkning av Systembolagets pensionsåtaganden tillämpas tryggandelagen och Finansinspektionens föreskrifter samt PRI:s grunder. För mer information om Systembolagets pensioner se Not 1 Redovisningsprinciper – Ersättningar till anställda och Not 5 Medarbetare.

Pensionskostnader i Systembolaget AB

2016

2015

Årets förändring av kapitalvärde1

-1

18

Gottgörelse från Pensionsstiftelsen under året

-46

-40

Premier för pensionsförsäkringslösning förmånsbestämda pensioner

46

40

Premier för avgiftsbestämda pensionsplaner

58

52

Särskild löneskatt på pensionskostnader

13

17

Årets pensionskostnad

70

87

     

Totala pensionsskulder

2016

2015

Pensionsskuld tryggad i Pensionsstiftelsen vid årets ingång

-588

-602

Pensionsåtagande försäkrat

46

44

Årets förändring av kapitalvärde

-56

-30

Pensionsskuld tryggad i Pensionsstiftelsen vid årets slut1

-597

-588

     

Kapitalvärde redovisat som avsättning vid årets ingång (ej enligt tryggandelagen)

-81

-72

Årets förändring av kapitalvärde

1

-9

Kapitalvärde redovisat som avsättning vid årets slut (ej enligt tryggandelagen)

-80

-81

     

Kapitalvärde av pensionsförpliktelse vid årets slut

-677

-669

     

Totala pensionstillgångar

2016

2015

Verkligt värde av Pensionsstiftelsens tillgångar vid årets ingång

997

1 020

Gottgörelse under året

-46

-40

Avkastning på Pensionsstiftelsens tillgångar

92

17

Verkligt värde av Pensionsstiftelsens tillgångar vid årets slut

1 043

997

     

Värderingsgrunderna för beräkning av pensionsskulden ändrades under 2014 från att tidigare enbart vara Finansinspektionens tryggandegrunder till att för den del av skulden som avser förmånsbestämd ITP vara PRI:s värderingsgrunder. För förmånsbestämda pensionsskulder som inte klassificeras som skulder enligt ITP används tryggandegrunderna, Finansinspektionens anvisningar för beräkning av pensionsskuld FFFS 2007:31 enligt 2016 års grunder, som värderingsgrunder.

Beräkningen av pensionsåtagandet utgår från den löne- och pensionsnivå som råder på balansdagen.

Sedan december 2013 har Systembolaget tecknat pensionsförsäkring för personer som redan har gått i pension samt för fribrevshavare, vilket betyder att försäkringsbolaget bär den aktuariella risken. Försäkringspremierna har finansierats genom gottgörelse från stiftelsen. Det försäkrade pensionsåtagandet är värdesäkrat genom indexering. Risken för att försäkringstillgångarna inte kommer att lämna tillräcklig avkastning för att täcka de framtida indexeringarna åvilar Systembolaget som i detta fall kan komma att belastas med tillkommande indexeringspremier.

För tryggandet av pensionsåtaganden har Systembolaget avsatt medel till Systembolagets Pensionsstiftelse, vars uteslutande ändamål är att trygga utfästelse om pension till anställda och tidigare anställda i företaget. Placeringsverksamheten skall sträva efter att säkerställa en god avkastning samt att balansera den risk som värdeutvecklingen av den tryggade pensionsskulden innebär. Mot bakgrund av detta har stiftelsens styrelse lagt fast en placeringsinriktning som innebär att en väsentlig del av kapitalet placeras i långfristiga realränteobligationer emitterade av svenska staten eller av annan högvärdig emittent. Därutöver placeras betydande belopp i aktiemarknaden genom aktieindexobligationer. Aktieindexobligationer ger en exponering mot ett världsindex bestående av de största aktiemarknaderna i världen samtidigt som valutarisken är eliminerad. Aktieindexobligationerna ger också ett gott kursfallsskydd. Dessutom sker placeringar i vissa andra instrument.

Konsolideringen per sista december var 175 (169) procent, det vill säga Pensionsstiftelsens tillgångar översteg det tryggade åtagandet med 75 procent.