Not 9 — Skatt

Skatt på årets resultat

2016

2015

Aktuell skatt

-77

-68

Aktuell skatt hänförlig till tidigare år

0

0

Uppskjuten skatt, 22 %

-2

10

Total redovisad skatt

-79

-58

 

2016

 

2015

 

Skattekostnad och effektiv skattesats

Resultat

%

Resultat

%

Resultat före skatt

368

 

256

 

Skatt enligt gällande skattesats

-81

-22,0

-56

-22,0

Skatt hänförlig till tidigare år

0

0

0

0

Skatteeffekt ej avdragsgilla kostnader

-4

-1,2

-4

-1,6

Skatteeffekt ej skattepliktiga intäkter

6

1,6

2

0,8

Redovisad skattekostnad och effektiv skattesats

-79

-21,6

-58

-22,8

Uppskjuten skatt

2016

2015

Uppskjutna skattefordringar avseende:

   

Osäkra kundfordringar

0

0

Avsättning för pensioner

25

25

Avsättning för orealiserade värdeförändringar på finansiella tillgångar

3

4

Summa uppskjutna skattefordringar

28

29

     

Uppskjutna skatteskulder avseende:

   

Avsättning för orealiserade värdeförändringar på finansiella tillgångar

Summa uppskjutna skatteskulder

Summa uppskjuten skatt, netto

28

29