Not 10 — Transaktioner med närstående

 

Försäljning

 

Inköp

 

Fordringar

 

Skulder

 

Resultat

 

Närstående

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

PostNord AB

44

47

6

6

Dotterbolag

                   

IQ-initiativet AB

0

0

35

35

0

2

2

0

1

AB K14 Näckströmsgatan

0

0

28

28

7

7

72

76

43

33

Summa

0

0

107

110

7

7

80

84

43

34

Systembolaget har under året erhållit en utdelning på 16 MSEK från AB K14 Näckströmsgatan.

Transaktioner med ledande befattningshavare och styrelseledamöter

Ersättningar till ledande befattningshavare inklusive vd samt styrelseledamöter beskrivs i not 5 Medarbetare.

         

Bokfört värde

 

Eget kapital

 

Aktier i dotterbolag
Koncernbolag

Org. nr

Säte

Antal andelar

Kapitalandel %

2016

2015

2016

2015

IQ-initiativet AB

556680-9892

Stockholm

10

100

0,1

0,1

1

1

AB K14 Näckströmsgatan

556741-9238

Stockholm

10

100

0,1

0,1

159

133

Summa

       

0,2

0,2

160

134

 

2016

2015

Ingående balans, 1 januari

0,2

0,2

Förändringar under året

Utgående balans, 31 december

0,2

0,2

Systembolaget har erlagt kapitalinsats med 1 000 SEK i nedanstående kommanditbolag:

Organisationsnummer

Säte

Fastighetsbolaget Näckströmsgatan i Stockholm KB

969674-9390

Stockholm