Not 20 — Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

2016

2015

Semesterlöneskuld

97

93

Löneskuld

22

16

Sociala avgifter

36

33

Upplupna kostnader pensioner

3

7

Övriga upplupna kostnader

33

50

Förutbetalda intäkter

0

0

Summa

191

199