Not 14 — Varulager

Varuslag

2016

2015

Handelsvaror

1 272

1 161

Summa

1 272

1 161

Hela varulagret är värderat till anskaffningsvärde.