Balansräkning

MSEK

Not

12/31/16

12/31/15

TILLGÅNGAR

     

Anläggningstillgångar

     
       

Immateriella anläggningstillgångar

     

Balanserade utgifter för IT-system

11

3

Summa immateriella anläggningstillgångar

 

3

       

Materiella anläggningstillgångar

     

Byggnader och mark

12

32

34

Inventarier och installationer

12

414

473

Pågående nyanläggningar

12

50

43

Summa materiella anläggningstillgångar

 

496

550

       

Finansiella anläggningstillgångar

     

Andelar i koncernbolag

10

0

0

Uppskjutna skattefordringar

9

28

29

Andra långfristiga värdepappersinnehav

13

2 261

1 706

Andra långfristiga fordringar

13

12

12

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

2 301

1 747

Summa anläggningstillgångar

 

2 797

2 300

       

Omsättningstillgångar

     

Varulager

14

1 272

1 161

Kortfristiga fordringar

     

Kundfordringar

 

7

6

Aktuell skattefordran

9

5

Övriga fordringar

 

28

14

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, koncernbolag

10, 15

7

7

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

15

131

134

Summa kortfristiga fordringar

 

173

166

       

Kortfristiga placeringar

13

271

317

Kassa och bank

13

1 359

1 873

Summa omsättningstillgångar

 

3 075

3 517

SUMMA TILLGÅNGAR

10

5 872

5 817

       
       

MSEK

Not

12/31/16

12/31/15

EGET KAPITAL OCH SKULDER

     

Eget kapital

16

   

Bundet eget kapital

     

Aktiekapital

 

360

360

Reservfond

 

72

72

Summa bundet eget kapital

 

432

432

       

Fritt eget kapital

     

Balanserat resultat

 

891

891

Årets resultat

 

289

198

Summa fritt eget kapital

 

1 180

1 089

Summa eget kapital

 

1 612

1 521

       

Obeskattade reserver

     

Periodiseringsfond

17

57

161

Summa obeskattade reserver

 

57

161

       

Avsättningar

     

Långfristiga avsättningar

18, 19

80

81

Summa avsättningar

 

80

81

       

Långfristiga skulder

     

Långfristiga skulder till koncernbolag

10

72

76

Övriga skulder

 

23

22

Uppskjutna skatteskulder

9

Summa långfristiga skulder

 

95

98

       

Kortfristiga skulder

     

Leverantörsskulder

 

3 712

3 571

Kortfristiga skulder till koncernbolag

10

2

2

Aktuell skatteskuld

9

3

Övriga skulder

 

120

184

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

20

191

199

Summa kortfristiga skulder

 

4 028

3 956

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

10

5 872

5 817