Förändringar i eget kapital

MSEK

Aktiekapital

Reservfond

Balanserat resultat

Årets resultat

Summa eget kapital

Ingående balans 1 januari 2015

360

72

891

251

1 574

Överföring till fria reserver

   

251

-251

Årets resultat

     

198

198

Utdelning till ägaren

   

-251

 

-251

Utgående balans 31 december 2015

360

72

891

198

1 521

           

Förändring i eget kapital 2016

         

Överföring till fria reserver

   

198

-198

Årets resultat

     

289

289

Utdelning till ägaren

   

-198

 

-198

Utgående balans 31 december 2016

360

72

891

289

1 612