Kassaflödesanalys

MSEK

Not

2016

2015

Den löpande verksamheten

     

Resultat före skatt

 

368

256

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

     

Av- och nedskrivningar

 

196

235

Realisationsresultat

 

1

5

Övrigt

 

-88

-45

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

     

Förändring av varulager

 

-111

-76

Förändring av fordringar

 

-12

9

Förändring av skulder

 

69

176

Förändring av finansiella fordringar/skulder på dotterbolag

 

-21

15

Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapital

 

402

575

Betald skatt

 

-96

-95

Kassaflöde från den löpande verksamheten

 

306

480

       

Investeringsverksamheten

     

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

 

-139

-151

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

 

0

2

Förvärv/försäljning av finansiella anläggningstillgångar

 

-499

32

Kassaflöde från investeringsverksamheten

 

-638

-117

       

Finansieringsverksamheten

     

Utdelning från AB K14 Näckströmsgatan

 

16

 

Utdelning till ägaren

 

-198

−251

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

 

-182

−251

       

Årets kassaflöde

 

-514

112

Likvida medel vid årets början

 

1 873

1 761

Likvida medel vid årets slut

23

1 359

1 873