Resultaträkning

MSEK

Not

2016

2015

Nettoomsättning

2

28 469

27 645

Kostnad för sålda varor

 

-24 878

-24 157

Bruttoresultat

 

3 591

3 488

 

Försäljningskostnader

3, 4, 5

-2 746

-2 662

Administrationskostnader

3, 4, 5

-634

-652

Övriga rörelseintäkter

6

6

5

Övriga rörelsekostnader

7

0

0

Rörelseresultat

 

217

179

 

Resultat från andelar i koncernbolag

8

16

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

8

32

-3

Ränteintäkter

8

0

0

Ränteintäkter från koncernbolag

8

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

8

-1

0

Resultat efter finansiella poster

 

264

176

 

Bokslutsdispositioner

17

104

80

Resultat före skatt

 

368

256

 

Skatt

9

-79

-58

Årets resultat

10

289

198