Risker och osäkerhetsfaktorer

Systembolagets vision för vårt riskarbete är en verksamhet där risker som företaget är exponerat för identifieras i ett tidigt skede. Ägaren ska känna sig trygg med hur Systembolaget uppfyller sitt uppdrag och hanterar sina risker.

Risk definieras i det här sammanhanget som ”en händelse som hindrar Systembolaget att nå sitt samhällsuppdrag och sina mål”. Riskerna hanteras utifrån den grad av påverkan som de kan ha på företaget och dess uppdrag.

Verksamhetsövergripande risker

Systembolaget genomför årligen en verksamhetsövergripande riskanalys. Riskanalysens processteg är:

  1. Identifiering
  2. Värdering
  3. Beslut om prioritering
  4. Hantering
  5. Uppföljning

Riskerna identifieras och värderas av chefer, nyckelpersoner i verksamheten och företagsledningen.

Som princip vid värdering av risker gäller att Systembolagets riskbenägenhet är låg, särskilt gällande fara för liv hos medarbetare eller allmänheten och gällande företagets existens, uppdrag eller varumärke. Systembolaget driver ett strategiskt hållbarhetsarbete inom områden som mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. Det innebär att även hållbarhetsrelaterade risker är inkluderade i den verksamhetsövergripande riskanalysen. Här kan du exempelvis läsa om vår nya modell för revisionsurval, som ska göra oss ännu bättre på att kontrollera arbetsvillkoren i vår leverantörskedja.

Arbetet 2016

I arbetet med riskanalysen 2016 identifierades 90 risker. Dessa prioritetsordnades genom värdering av sannolikhet och konsekvens. Riskerna hanteras och följs upp i processen för uppföljning av verksamheten. De tio högst värderade riskerna följs även upp av styrelsen.

De högst värderade strategiska riskerna rör hot mot ensamrätten. Det handlar om otydlighet i alkohollagstiftningen gällande e-handeln, den ökande marknadsföringen av alkohol samt stödet för den svenska alkoholpolitiken. Systembolaget kontrollerar inte dessa risker men måste förhålla sig till och hantera dem.

En hållbarhetsrisk handlar om att kunna leva upp till vår externa uppförandekod. De högst värderade strategiska riskerna som värderades i 2015 års riskvärdering var inom samma områden. Bland de högst värderade operativa riskerna finns hot och våld mot Systembolagets butikspersonal och ökad sjukfrånvaro.

Finansiella risker

Finansiella risker som ränte-, kredit- och likviditetsrisker är begränsade hos Systembolaget. Ytterligare information om hanteringen av finansiella risker framgår av not 13, Finansiella instrument.

Systembolagets riskhantering

Riskerna i Systembolaget ägs av verksamhetsansvariga. Den chef som ansvarar för sin verksamhet i organisationen är också ansvarig för verksamhetens risker och hanteringen av dessa. Det tydliggörs i den årliga affärsplaneringen, där aktiviteter för att hantera riskerna planeras in och följs upp. Riskhanteringsarbetet följs upp av företagsledningen och av styrelsen två gånger per år.

Internrevisionen, som utförs av ett externt företag, granskar och utvärderar Systembolagets verksamhet. Detta inkluderar riskhanteringen.