Om vår ansvarsredovisning

I Ansvarsredovisningen integrerar vi årsredovisning och bolagsstyrningsrapport med vår hållbarhetsredovisning. Systembolaget ska som statligt ägt bolag upprätta en hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI, Global Reporting Initiative. Vi gör det enligt GRI G4.

Systembolaget ska, som ett statligt ägt företag, enligt regeringens beslutade riktlinjer för extern rapportering upprätta en hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiative (GRI). Systembolaget har valt att redovisa enligt GRI:s nivå “Core”. GRI är ett globalt nätverk som utger ett ramverk med riktlinjer för hållbarhetsredovisningar. Det är nu nionde året i rad som Systembolaget redovisar enligt GRI:s riktlinjer, och sedan 2014 följer vi GRI:s riktlinje G4. Den senaste redovisningen publicerades den 31 mars 2016. Denna redovisning är översiktligt granskad av Systembolagets externa revisorer. Se revisors rapport för översiktlig granskning av hållbarhetsredovisningen.

Den finansiella redovisningen för 2016 omfattar endast Systembolaget AB, medan hållbarhetsredovisningen för verksamhetsåret 2016 omfattar Systembolaget AB samt det helägda dotterbolaget IQ-initiativet AB:s verksamhet, vilken är väsentlig ur ett hållbarhetsperspektiv. Dock redovisas inte hållbarhetsdata som faller utanför IQ-initiativets informationsuppdrag, liksom för Systembolagets övriga dotterbolag eftersom de inte har väsentlig betydelse i förhållande till Systembolaget som helhet. Systembolaget gör idag sin mätning och uppföljning av hållbarhetsområden på företagsnivå. I de fall GRI:s riktlinjer uppmanar till redovisning per region motsvarar det alltså hela Sverige.

Vi redovisar 11 indikatorer och 10 företagsspecifika nyckeltal i år. Indikatorn SO3 har tagits bort i årets redovisning då den har varit svår att koppla till Systembolagets antikorruptionsarbete. Internrevisionen som görs årligen fokuserar olika år inom olika väsentliga områden för Systembolaget och inte enbart till antikorruptionsarbetet. Mät- och beräkningsmetoder beskrivs vid behov i samband med respektive indikator. Sammanställningen och kvalitetssäkringen av indikatorerna görs av Systembolagets hållbarhetsekonom. Måltal och jämförelsesiffror redovisas i förekommande fall. All uppföljningsdata av våra koldioxidutsläpp beräknas likt 2015 utifrån Green House Gas Protocol (GHG-protokollet). I de fall jämförelsesiffror från tidigare års redovisning har ändrats redovisas detta under aktuell indikator.

Kontaktperson på Systembolaget

Presschef Lennart Agén, telefon växel 08-503 300 00