Ordlista

ANDT – ANDT-rådet

Regeringens råd för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor, har en rådgivande roll till regeringen och informerar om bland annat forsknings- och utredningsresultat med relevans för genomförande, uppföljning och utvärdering av strategin.

Alkoholindex

Alkoholindex är ett samlat mått på människors attityd till alkohol i olika situationer. Ju högre index med en skala 0-100, desto mer återhållsam är attityden till alkohol. Alkoholindex skapas från svaren på nio frågor om vad människor tycker är rätt och fel när det gäller alkohol. Frågorna ställs en gång per år till 2 000 personer, 16 år och äldre. Datainsamling genomförs av Novus.

Alkoholkonsumtionen

Konsumtion av alkoholhaltiga drycker, omräknat till liter 100 procent alkohol per person 15 år och äldre. Med alkoholdryck avses en dryck med en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent (Alkohollagen 2010:1622).

Alkoholskatt

Alkoholskatt är en statlig punktskatt. Ändrad alkoholskatt påverkar Systembolagets intäkter parallellt med kostnad för såld vara varför ändrad alkoholskatt inte får någon effekt på bruttoresultatet.

Avkastning på eget kapital

Periodens resultat (rullande 12 månader), 289,2 MSEK, i procent av genomsnittligt justerat eget kapital, 1 651,1 MSEK = 17,5 %. Eget kapital är justerat för schablonskatt, 22 %, på obeskattade reserver. Genomsnittet är beräknat utifrån justerat eget kapital 2015-12-31, 1 645,8 MSEK, och 2016-12-31, 1 656,4 MSEK. Nyckeltalet ingår som mål i ägaranvisningen för Systembolaget.

Bruttomarginal exklusive alkoholskatt

Bruttoresultat i procent av intäkterna exklusive alkoholskatt.

Bruttomarginal inklusive alkoholskatt

Bruttoresultat i procent av intäkterna inklusive alkoholskatt.

CAN

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

CFI

Claes Fornell International CFI AB.

Eget kapital per aktie

Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen.

Finansiell ställning

Summan eget kapital på balansdagen.

GRI – Global Reporting Initiative

Ett globalt nätverk som utger ett ramverk med riktlinjer för hållbarhetsredovisningar.

Genomsnittligt antal aktier

Vägda genomsnittet av antalet utestående aktier under året.

Global Compact

FN-initiativ och ramverk för hållbart företagande. Global Compact är uppbyggt kring tio principer inom mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption.

Incidenthantering

Incidenthantering syftar till ett systematiskt tillvägagångssätt att arbeta med misstänkta brott mot vår uppförandekod hos producenter. Incidenter kan komma till vår kännedom via ett antal kanaler, såväl interna som externa, och de är inte begränsade till något identifierat riskland eller sortiment som den aktuella produkten härrör i.

Intäkter/nettoomsättning

Intäkter/nettoomsättning omfattar intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i Systembolagets huvudverksamhet.

Komplex leverantörskedja

Systembolaget köper produkter från cirka 100 länder. Vi handlar alltid via svenska leverantörer, idag cirka 700 stycken. Våra leverantörer har oftast underleverantörer/producenter som i sin tur kan ha egna underleverantörer. Det är inte ovanligt att en producent har upp till flera tiotal farmer kopplade till sig eller att råvaror upphandlas som semiprodukter för att blandas till en slutlig produkt – som sedan köps in av oss.

Kostnadseffektivitet

Kostnadseffektivitet beräknas utifrån förhållandet mellan totala omkostnader (justerat för engångsposter), 3 445 MSEK i förhållande till såld kvantitet (antalet sålda förpackningar viktade utifrån respektive varugrupps beräknade tidsåtgång för hantering), 486,7 st = 7,1. Nyckeltalet ingår som mål i ägaranvisningen för Systembolaget.

Kvalitativ och kvantitativ hållbarhetsbedömning

Det finns ett stort antal hållbarhetsinitiativ och certifieringar som drivs av andra aktörer i vår leverantörskedja, och som vi vill beakta och ta med i vår bedömning av en producents hållbarhetsmognad.

Vår kvalitativa bedömning beaktar andra hållbarhetsinitiativ som bedöms vara i linje med vår uppförandekod. Producenter som innehar dessa följs inte upp systematiskt av Systembolaget.

Vår kvantitativa bedömning ser till mängden certifieringar och revisioner som andra kunder gjort hos respektive producent, där vi har en systematisk modell för riskbedömning.

Kvalitetsleverantörsindex – KLI

Kvalitetsleverantörsindex är ett sammanvägt index av ett antal kvalitetsparametrar, vilka är betydelsefulla för att uppnå kundnytta.

Lageromsättningshastighet

Inköpsvärde dividerat med genomsnittligt lagervärde till försäljningspris.

Medelantal anställda

Antalet arbetade timmar dividerat med normal årsarbetstid.

Medvetna val

För oss innebär arbetet med medvetna val att vi erbjuder produkter med lägre alkoholhalt och i mindre förpackningar samt produkter som tar hänsyn till miljön och arbetsvillkoren i leverantörskedjan.

Minskad klimatpåverkan

Talet avser minskningen av den klimatpåverkan som Systembolagets verksamhet har. Målet omfattar utsläpp från förpackningar, elförbrukning och interna resor och utgångsvärdet inom dessa områden är 165 144 ton koldioxidekvivalenter med 2014 som basår. Minskad klimatpåverkan mäts en gång per år.

Nöjd Kund Index – NKI

NKI mäter hur nöjda kunderna är med Systembolaget. Totalindex är ett medelvärde av de tre frågorna:

  • Hur nöjd eller missnöjd är du med Systembolags-butiken totalt sett?
  • Hur väl motsvarar Systembolags-butiken dina förväntningar?
  • Hur pass nära eller långt ifrån ett ideal tycker du att Systembolags-butiken ligger?

Kundernas svar, som anges på en skala från 1 till 10, omräknas till ett tal mellan 10 och 100. Systembolaget anlitar CFI för genomförande av undersökningen. Totalt tillfrågas cirka 48 000 slumpmässigt utvalda kunder, fördelade över samtliga butiker. NKI mäts och redovisas tre gånger per år.

Opinionsindex – OPI

Opinionsindex mäter hur stor andel av Sveriges befolkning som vill behålla Systembolaget och monopolet för detaljhandel med starköl, vin och sprit. Intervjupersonerna får ta ställning till frågan:

  • Tycker du att man ska behålla Systembolaget och monopolet på försäljningen av starköl, vin och sprit eller vill du att starköl, vin och sprit ska säljas i andra butiker?

Systembolaget anlitar TNS Sifo för genomförande av undersökningen. Totalt intervjuas 750 slumpmässigt utvalda personer i åldern 15–74 år varje månad. Opinionsindex mäts och redovisas varje månad utom juli (inga intervjuer) och augusti (1 500 intervjuer). Opinionsindex redovisas kvartalsvis.

Prestationskultur

Prestationskultur mäter i vilken utsträckning medarbetarna upplever att de i sitt arbete har förutsättningar att prestera (vill, vet, kan, får och bör) och individens upplevelse av att få sina basbehov tillgodosedda. Mäts en gång per år via en gemensam medarbetarundersökning.

Resultat per aktie

Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Riskländer

Systembolaget använder en global risklandsanalys från Verisk Maplecroft. Analysen täcker in 99 länder som förekommer i Systembolagets sortiment. I analysen viktas och summeras följande tre huvudindikatorer till en övergripande riskbedömning från 0 till 10 (där 0 är högst risk och 10 är lägst risk):

  • Landsrisk (Country Risk) som består av sju indikatorer
  • Branschrisk (Industry Risk)
  • Råvarurisk (Commodity Risk)

Riskländer uppfyller minst en av dessa parametrar:

  • Landets sammanlagda riskindikatorvärde är lägre än 50.
  • Landets riskindikatorvärde på minst en av de sju indikatorer som ryms inom Country Risk är lägre än 2,5.
  • Landets riskindikatorvärde på minst en av de tre huvudindikatorerna (Country Risk, Industry Risk och Commodity Risk) är lägre än 2,5.

Den globala risklandsanalysen uppdateras var tredje år. För att analysera länder som är nytillkomna under löptiden används Världsbankens risklandslista. Denna risklandslista ligger även till grund för att identifiera högriskländer enligt följande definition: Högriskland är ett land som har en uppfyllnadsgrad lägre än 20 procent enligt Världsbankens risklandslista.

Rörelsemarginal exklusive alkoholskatt

Rörelseresultat i procent av intäkterna exklusive alkoholskatt.

Rörelsemarginal inklusive alkoholskatt

Rörelseresultat i procent av intäkterna inklusive alkoholskatt.

Röresleresultat

Rörelseresultat beräknas utifrån bruttoresultat, 3 591 MSEK, med tillägg för övriga rörelseintäkter, 6 MSEK, med avdrag för rörelsens kostnader, 3 380 MSEK = 217 MSEK.

Soliditet

Justerat eget kapital, 1 656,4 MSEK, i procent av balansomslutningen, 5 871,2 MSEK = 28,2 %. Eget kapital är justerat för schablonskatt, 22 %, på obeskattade reserver. Nyckeltalet ingår som mål i ägaranvisningen för Systembolaget.

Sysselsatt kapital

Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder inklusive uppskjutna skatteskulder.

Total sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron mäts utifrån Ekonomistyrningsverkets definition och mäter sjukfrånvarotimmar i relation till alla tillgängliga timmar under samma period.

Utdelning per aktie

Föreslagen/genomförd utdelning dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Vinstmaximering

När huvudsyftet med en organisations verksamhet är att generera mesta möjliga vinst till ägaren.

Ägarens mål

Ägarens mål består av de uppdrags- och ekonomiska mål som framgår av ägaranvisningen, vilken antogs på bolagsstämman den 21 april 2016.

Ålderskontroll

Ålderskontrollen mäter andelen tillfällen då legitimation har begärts i procent av antal kontrollköp. Kontrollköpen genomförs av personer i åldersgruppen 20–24 år. Systembolaget anlitar Better Business för genomförande av köpen. Totalt genomförs cirka 5 800 kontrollköp varje år i butik och hos ombud, varav cirka 600 hos ombuden. Ålderskontroller görs dagligen och redovisas varje månad.