Intressentengagemang

Vi för löpande dialog med intressenter inom grupperna ägare, kunder, medarbetare och leverantörer samt med samhället i stort. Vi genomför enkätundersökningar minst en gång per år. Vi genomför även rundabordssamtal och undersökningar utifrån behov och specifika ämnesområden. Resultaten från enkätundersökningar och dialoger används bland annat i Systembolagets strategiska arbete och ligger till grund för våra strategiska nyckeltal. Vi gör vanligen någon form av intressentkartläggning för att rikta in oss på rätt intressenter inom de olika intressentgrupperna för respektive tillfälle och syftet med dialogen avgör vilka intressenter som anses kunna bidra. Nedan dialoger genomförde vi under 2016.

 

Intressentgrupp

Viktiga nyckelfrågor

Exempel på aktiviteter och dialoger för att hantera dessa nyckelfrågor

Samhälle

Säkerställa att alkohol inte säljs till ungdomar

Ålderskontroll

Information om alkoholens skadeverkningar

Information om alkohol och hälsa på systembolaget.se
Opinionsindex (OPI)
Forskning
IQ-initiativets arbete
Alkoholindex

Varumärkesuppföljningen

Fyra gånger per år tillfrågas ett representativt urval av män och kvinnor mellan 18 och 74 år om deras syn på Systembolaget och alkohol. Bland annat frågar vi dem vad de tror om alkoholens påverkan på samhället i stort. Enkäten sker via en webbpanel och under året genomfördes 4 000 intervjuer.

Inkluderingsarbetet

Samarbete med Arbetsförmedlingen och deras initiativ Sverige Tillsammans/100-klubben vars syfte är att ge nyanlända och utlandsfödda hjälp in på arbetsmarknaden.

Intressentgrupp

Viktiga nyckelfrågor

Exempel på aktiviteter och dialoger för att hantera dessa nyckelfrågor

Kunder

Sortiment & utbud 

En satsning på klimatsmartare förpackningar samt ett större utbud av ekologiskt och etiskt märkta produkter

God service

Nöjd Kund Index (NKI)

Att möta kunden

Vi vill säkerställa att vi lever upp till våra kunders förväntningar på god service och ett ansvarsfullt bemötande vid samtliga tillfällen då de möter Systembolaget. Därför genomför vi varje år mätningar av kundupplevelsen i fysisk butik (NKI), digital butik (beställningstjänsten), hos våra ombud, systembolaget.se, vår app Sök & Hitta, våra dryckesauktioner samt vår kundtjänst (via telefon, mail, Facebook eller chatt).

Kunnig & proaktiv personal 

Intern satsning på kundmötet, proaktivitet och att erbjuda varje kund rätt service

Medveten alkoholkonsumtion

Kundinsiktsundersökningar gällande alkohol och hälsa

Intressentgrupp

Viktiga nyckelfrågor

Exempel på aktiviteter och dialoger för att hantera dessa nyckelfrågor

Ägare

Alkoholpolitiska uppdrag

Ägardialog och bolagsstämma. Vi har en kontinuerlig dialog med vår ägare för att säkerställa att vi uppfyller dennes förväntningar och krav.

Strategiska mål

Ägardialog, bolagsstämma

Hållbart företagande, i år framför allt kring mångfald, klimat och mänskliga rättigheter

Ägardialog, bolagsstämma, seminarier

Intressentgrupp

Viktiga nyckelfrågor

Exempel på aktiviteter och dialoger för att hantera dessa nyckelfrågor

Medarbetare

Kompetens & utveckling

Kontinuerliga medarbetarsamtal

Prestationsvillkor

Arbetet med det goda ledarskapet (DGL) samt medarbetarenkätundersökningar

Befogenhet & förtroende

Etikdialoger

Arbetsmiljöfrågor

Arbetsmiljökommitté och samverkansavtal. Systembolaget har en arbetsmiljökommitté som träffas fyra gånger per år. Där träffas arbetsgivar- och personalrepresentanter (från olika fackföreningar) för att lyfta strategiska arbetsmiljöfrågor. Det är båda parters ansvar att lyfta viktiga frågor. Systembolaget är noga med att hålla fackföreningarna informerade om den löpande utvecklingen på arbetsmiljöområdet samtidigt som deras bidrag är viktig för slutresultatet. Likaså är det viktigt att facket informerar och signalerar om något inte fungerar, så att företaget kan agera.

Intressentgrupp

Viktiga nyckelfrågor

Exempel på aktiviteter och dialoger för att hantera dessa nyckelfrågor

Leverantörer

Hållbarhetsarbete gällande till exempel lättare glasflaskor

Systembolaget informerar kontinuerligt om frågan gällande lättare glasflaskor på Leverantörsportalen, vid leverantörsträffar och i den dialog som pågår med leverantörernas branschorganisationer. Systembolaget har även erhållit ett brev och frågor från internationella branschorganisationer och haft möten med dessa för att ha dialog och informera om Systembolagets klimatarbete. För att inte gå händelserna i förväg under pågående samtal har Systembolaget skjutit upp kravet på lättare glasflaska för stilla vin 75 cl flaska. Systembolagets ambition är dock att genomföra en modell för lättare glasflaskor och minska klimatpåverkan från förpackningar för att nå de uppsatta klimatmålen till 2020.

Hållbarhetsarbetet

Leverantörsbarometern

Uppförandekoden

Referensgrupp bestående av representanter från branschorganisationerna Sprit- och Vinleverantörsföreningen (SVL) och Sveriges Bryggerier, liksom representanter från fristående leverantörer

Utvecklingsfrågor i branschen

Utformning av regelverk för övergång till lättare glasflaskor

Sortiment & kvalitet

Studiebesök i producentländer