Vårt ansvar för hållbar utveckling

Vårt samhällsuppdrag innebär att sälja alkohol med ansvar och god service. Vi ska också informera om riskerna med alkohol. Detta innebär att vi har ett ansvar som sträcker sig utanför butikerna. Genom information och dialog arbetar vi för ett klokare förhållningssätt till alkohol. Det uttrycks i vår vision: ett samhälle där alkoholdrycker njuts med omsorg om hälsan så att ingen tar skada. Vi har kommit en bit på vägen, men har mycket kvar. Våra strategier är alltid förankrade i forskning och vi uppdaterar dem utifrån ny kunskap och nya förutsättningar. Vi inser att vårt uppdrag kräver att vi arbetar uthålligt och långsiktigt.

Systembolaget är en stor aktör, med betydande inflytande och en särställning på dryckesmarknaden. På samma sätt som det är självklart att ta stort ansvar för våra medarbetare, vår egen miljöpåverkan och ha nolltolerans mot korruption och diskriminering, vill vi tillsammans med våra leverantörer säkerställa arbetsvillkor och mänskliga rättigheter, minskad miljöpåverkan och antikorruption i hela leverantörskedjan.

Våra prioriteringar inom hållbarhet bygger på en väsentlighetsanalys och hållbarhetsfrågorna är helt integrerade i vår nya övergripande strategiska plan. För närvarande pågår ett strategiskt arbete för att ytterligare tydliggöra våra ambitioner på hållbarhetsområdet utifrån vår unika roll, hur vårt arbete bidrar till de globala hållbarhetsmålen samt hur vi ska jobba ännu mer integrerat i det dagliga arbetet.

Att arbeta på Systembolaget är att vara en del av den svenska alkoholpolitiken. Det är våra medarbetares kunskap och engagemang som gör kunderna nöjda och imponerade. Vi strävar efter att bli mer inkluderande och arbetar ständigt för att skapa, förbättra och bibehålla bra prestationsmiljöer för våra medarbetare. På så sätt stärker vi våra medarbetares förmåga att ta ansvar för hela den värdekedja som Systembolaget verkar i. Det är våra medarbetare som skapar ett fortsatt högt förtroende för Systembolaget.

Vårt ansvar för en hållbar utveckling uttryckt genom vårt kundlöfte:

Du ska alltid känna dig välkommen.

 • Du är välkommen och respekterad oavsett vem du är eller vilket ditt ärende är.
 • Vi är här för dig, och visar aktivt vår glädje över att få mötas.
 • Vi gör allt för att hjälpa dig på ett enkelt och smidigt sätt.

Du ska alltid kunna ta del av vår kunskap.

 • Vi delar generöst med oss av vår kunskap på ett sätt som passar dig.
 • Du väljer, vi inspirerar dig så att du kan njuta av våra drycker med omsorg om både din och andras hälsa.
 • Våra råd är märkesneutrala och skräddarsydda för dig så att du kan göra bra val.

Du ska alltid kunna lita på att vi säljer med ansvar.

 • Våra försäljningsregler finns av omtanke om allas välmående och vi följer dem alltid.
 • De varor du köper är noga utvalda och vi vill att de ska vara hållbara för både människa och miljö.
 • Vårt mål är inte att tjäna så mycket pengar som möjligt. Vi berättar gärna om varför vi finns och vilken nytta vi gör.

Vårt ansvar och arbete för en hållbar utveckling ryms inom sju övergripande väsentliga hållbarhetsområden:

 • Begränsa alkoholens skadeverkningar
 • Goda arbetsvillkor i leverantörskedjan
 • Miljöförbättringar i leverantörskedjan
 • Klimatpåverkan
 • Etik och antikorruption
 • Hållbara prestationsmiljöer
 • Inkludering

I vd-ordet kan du läsa mer om väsentliga händelser under året. Fördjupad information om hur vi arbetar och händelser under året finns under respektive hållbarhetsområde.

Väsentligt hållbarhetsområde

Avgränsning – var i värdekedjan området är väsentligt

Företagsspecifikt nyckeltal

Utfall 2016

Mål 2016

Mål 2017

GRI-indikator

Begränsa alkoholens skadeverkningar

Hela lokalsamhället (alla i Sverige).

Nöjd Kund Index, NKI
NKI-samhällsdel
Ålderskontroll, %
Alkoholindex
Opinionsindex, OPI, %

84
81
96
63
76

84,5
79
96
66
77

85
81
96
>66
77

 
SO1
PR5

Goda arbetsvillkor i leverantörskedjan

Väsentligt både på producent- och odlingsnivå men också för att utvärdera att leverantörerna (agenterna) tar ansvar för frågorna.

Andel leverantörer som har bekräftat uppförandekoden elektroniskt, %

96

100

100

HR11
LA15

Miljöförbättringar i leverantörskedjan

Väsentligt både på producent- och odlingsnivå men också för att utvärdera att leverantörerna (agenterna) tar ansvar för frågorna.

Försäljningsandel ekologiskt, %

12

9

EN27
(Se även Klimat)

Klimatpåverkan

Förpackningar är den del i värdekedjan med allra störst klimatpåverkan, därefter kommer transporter. Klimatpåverkan direkt från egen verksamhet är inte väsentlig i omfattning men har ett viktigt signalvärde.

Koldioxidutsläpp från el, tjänsteresor, förpackning, i ton

+4 575

-3 000

-7 000

EN15
EN16

Etik och antikorruption

Området är väsentligt både inom organisationen och i leverantörskedjan.

Nej

SO5

Hållbara prestationsmiljöer

Hela Systembolagets verksamhet.

Prestationskultur
Total sjukfrånvaro, %

78
5,0

78
4,6


4,8

LA10
LA11

Inkludering

Vi ser på mångfald utifrån att vi finns till för alla i Sverige. Området är även väsentligt utifrån vår egen kompetensförsörjning.

Nej, täcks in av LA12

LA12