Väsentlighetsanalys

Inför årets redovisning valde vi att endast göra en uppdatering av tidigare års väsentlighetsanalyser. För att säkerställa att våra hållbarhetsområden motsvarar våra intressenters förväntningar och för att få en förståelse för var kunderna anser att Systembolaget befinner sig inom de olika områdena genomförde vi en intressentundersökning. Vi skickade ut en webbenkät till:

  • Våra kunder – alla i Sverige (ett riksrepresentativt urval 15 år och uppåt, drygt 1 000 svar)
  • Ledare på Systembolaget – avdelningschefer, enhetschefer, försäljningschefer, områdeschefer och butikschefer (cirka 500 medarbetare)
  • Våra 100 största leverantörer

Representanter från Socialdepartementet och Näringsdepartementet bjöds dessutom in till en kvalitativ dialog om våra hållbarhetsområden.

Resultatet av intressentdialogerna

Resultatet visar på mycket små skillnader från tidigare år. De prioriterade områdena som identifierades 2015 bedöms fortsatt som viktiga eller mycket viktiga av både externa intressenter, ägaren och ledare inom Systembolaget. I topp hamnar de frågor som är förknippade med Systembolagets syfte, att begränsa alkoholens skadeverkningar. Därefter hamnar socialt ansvar i leverantörskedjan, tätt följt av miljöaspekter i leverantörskedjan såsom transporter och förpackningar samt arbetet för att motverka korruption. Ekologiska produkter kommer något lägre men anses fortfarande vara viktigt. Det område som både kunder, ledare och leverantörer ansåg minst viktigt, relativt sett, var mångfald. Detta är dock ett område som ägaren anser har hög prioritet.

Intressentundersökningen visade också att kännedomen bland alla i Sverige om Systembolagets hållbarhetsarbete är relativt låg, med undantag av de frågor som kopplar till att begränsa alkoholens skadeverkningar samt utbudet av ekologiska produkter.

Våra sju ansvarsområden

Väsentlighetsanalysen har använts som grund för Systembolagets redovisning. Vi redovisar vår verksamhet inom ramen för sju väsentliga hållbarhetsområden: