Vd-ord: Magdalena Gerger om året som gått

Systembolagets samhällsuppdrag bygger på insikten att alkohol inte är en vara som andra. Genom fortsatt utveckling och goda resultat strävar vi mot vår vision: ett samhälle där alkoholdrycker njuts med omsorg om hälsan, så att ingen tar skada.

2016 var ett bra år för Systembolaget. De flesta av ägarens mål för vårt samhällsuppdrag uppfylldes. Vårt arbete med att utveckla kundmötet och sortimentet har gett resultat, samtidigt som vi fortsatt strävar mot att minimera alkoholrelaterade risker och skador i samhället. Framgångarna bekräftas bland annat av en fortsatt hög nivå av Ålderskontroll och av Nöjd Kund Index (NKI). Även stödet för ensamrätten som följs upp genom Opinionsindex (OPI) ligger högt, men minskar något från förra årets toppnotering. Alkoholkonsumtionen i Sverige har sjunkit med 11 procent under de senaste tio åren. Alkoholindex sjönk jämfört med föregående år.

Under 2016 har vi fortsatt arbetet med att bli ett mer hållbart företag för att möta de höga förväntningar som finns hos våra kunder, medarbetare och vår ägare. I enlighet med ägarens riktlinjer ska Systembolaget, förutom huvudsyftet att bidra till en minskning av alkoholskador, bedriva en verksamhet som gynnar en hållbar utveckling, agera föredömligt och säkerställa ett högt offentligt förtroende. Det innebär att vi ska förena en ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling samt agera ansvarsfullt överlag. Ett föredömligt agerande inkluderar ett strategiskt och transparent arbete med samarbete i fokus. Framåt är även Agenda 2030 och att bidra till de 17 globala hållbarhetsmålen en del av Systembolagets ansvar.

Systembolaget har under det senaste året tagit ytterligare steg för att utveckla vårt utbud och förbättra servicen för våra kunder, samtidigt som vi säljer med ansvar. Viktiga satsningar har gjorts inom hållbarhet, ledarskap, digitalisering och inkludering.

Systembolaget är inte vinstmaximerande och driver inte merförsäljning. Våra intäkter ska enbart täcka våra kostnader och det avkastningskrav som vår ägare ställt. Vi har under året sett över verksamheten och dess kostnadsutveckling och utifrån det arbetet ökat produktiviteten. Vi har bland annat sett över logistikprocessen, uppdaterat affärssystemet och genomfört en frekvensstudie som också ligger till grund för en ny prismodell som implementeras under 2017, vilket innebär att det totala påslaget sänkts något tack vare kostnadseffektiviseringar.

Forskning och kunskap

I Systembolagets uppdrag ingår att sprida kunskap om alkoholens risker. Detta gör vi bland annat i kundmötet i butik, på webben och genom att ordna seminarier på aktuella teman. Under året genomförde vi kunskapsseminarier om bland annat alkohol och cancer, alkohol och stress samt hur vi påverkas av andras drickande. Dessutom genomförde vi ett seminarium under Almedalsveckan om Sveriges och andra länders alkoholkonsumtion. I samband med seminarierna presenterade vi rapporter och andra kunskapsöversikter kopplade till respektive tema.

Genom att erbjuda en arena för dialog om den senaste forskningen på alkoholområdet bidrar Systembolaget till fortsatt goda kunskaper om alkoholens risker. Vår årliga alkoholforskningskonferens, som ägde rum i maj, samlade alkoholforskare från Sverige och olika delar av världen. På konferensen delades för första gången ett årligt kunskapspris ut till en forskare som bidragit till att öka kunskapen kring alkohol.

Genom vårt oberoende alkoholforskningsråd fördelas sju miljoner kronor till 31 olika alkoholforskningsprojekt. Detta är en ambitionshöjning som initierades föregående år och som kommer att öka ytterligare under nästa år. Vi har även stärkt alkoholforskningsrådets kompetens genom att ta in internationella ledamöter.

Ny strategisk plan 2017

Under 2016 har Systembolaget fattat beslut om en ny strategisk plan för åren 2017-2020. Fokus kommer att ligga på tre huvudambitioner: att Systembolaget ska fortsätta imponera på kunderna, att vi ska öka kunskapen om alkoholens risker och att vi ska skapa de bästa förutsättningarna för våra 5 000 medarbetare. Detta kommer att göras genom fortsatta satsningar på kompetensutveckling och utveckling av verksamheten med kund och samhällsnytta i fokus. Dessa förflyttningar kommer att vara centrala när vi utvecklar och följer olika nyckeltal.

Minskande alkoholkonsumtion men oroande normförflyttningar

Trenden mot minskad alkoholkonsumtion håller i sig även om den planar ut. Det ser vi i den senaste undersökningen (från 2015) från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Undersökningen visar att alkoholkonsumtionen minskade med drygt en procent jämfört med föregående år, till 9,17 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre45. Den positiva utvecklingen att ungdomar dricker allt mindre och börjar senare fortsätter också. Under de senaste tio åren har alkoholkonsumtionen bland elever i gymnasiets årskurs 2 sjunkit kraftigt47. Samtidigt ser vi att alkoholnormen förändras – attityden till alkoholkonsumtion i vardagen börjar bli allt mer tillåtande48. Alkoholindex, som årligen tas fram av vårt dotterbolag IQ, är ett samlat mått på människors attityder till alkohol i olika situationer. För 2016 sjönk Alkoholindex till 63, vilket är under målet 66. Det är en oroande utveckling i rörelse mot minskad måttlighet och någonting som vi behöver uppmärksamma ytterligare.

Nöjda kunder och fortsatt starkt förtroende

Att sälja med ansvar och god service är en förutsättning för att Systembolaget ska finnas kvar och bidra till en positiv samhällsutveckling. Genom att erbjuda ett bra kundmöte med kvalitativ rådgivning – om mat och dryck i kombination såväl som om alkohol och hälsa – upprätthåller vi kundernas förtroende för Systembolagets roll och ensamrätt. I Medieakademins Förtroendebarometer har Systembolaget tillsammans med Sveriges Radio högst förtroende bland alla företag och samhällsinstitutioner som ingår i undersökningen23.

Även stödet för Systembolagets ensamrätt (OPI) är fortsatt högt. TNS Sifo ställer på vårt uppdrag frågan om alkohol bör säljas med ensamrätt av Systembolaget eller om det ska få säljas i vanliga livsmedelsaffärer. Andelen som svarade att det enbart ska säljas på Systembolaget är 76 procent. Det är högt, men något lägre än förra årets rekordhöga stöd på 77 procent. Även om stödet fortfarande är starkt visar detta på behovet av att förklara varför en begränsning av tillgängligheten av alkohol – med hjälp av ensamrätten – bidrar till en bättre folkhälsa. Här behöver vi göra mer under kommande år.

NKI ligger kvar på förra årets rekordnivå på 84 för helåret. Att vi för fjärde året i rad erhöll utmärkelsen ServiceScore®11 i kategorierna bästa serviceföretag och bästa detaljhandelsföretag i Sverige är ett kvitto på att våra medarbetares arbete och engagemang uppskattas.

Försäljning och premiumisering

Försäljningsvolymen ökade med två procent från 470,7 till 479,6 miljoner liter under 2016, och intäkterna ökade från 27,6 till 28,5 miljarder kronor. Ökningen beror på såväl ökad försäljningsvolym som på den så kallade premiumiseringstrenden där många kunder väljer att köpa dyrare produkter. Efterfrågan på alkoholfritt och ekologiskt fortsatte att öka – under året såldes 55,8 (43,9) miljoner liter ekologiska produkter, vilket innebar en ökning med 27 procent. Ekologiska produkter utgjorde året 12 (9) procent av den totala försäljningsvolymen. Det innebär att vi redan nu har uppnått det mål om 10 procent av vår försäljning som vi tidigare har satt för år 2020. Utvecklingen visar att våra kunder delar våra höga ambitioner på området.

Kundernas intresse för att köpa dyrare produkter märks inte minst på ölsidan. Antalet småskaliga producenter, som ofta arbetar hantverksmässigt, ökar tillsammans med kundernas intresse för och kunskap om sådana produkter. För att tydliggöra bredden av och djupet i vårt ölsortiment har vi utvecklat vår klassificering utifrån 60 olika stilar av öl som kunderna kan välja mellan.

Vi har sedan hösten 2014 arbetat med att utveckla ett nytt butikskoncept och under 2016 öppnade vi ytterligare två testbutiker i Stockholm och Malmö. Under hösten 2016 har även vår nya grafiska profil införts i hela butikskedjan, efter tester och utvärdering i dessa butiker. Det har gett välgrundade rekommendationer kring vad som är mest effektivt att rulla ut vad gäller exempelvis materialval, arbetsinsats och kostnadsaspekt.

Sjukskrivningstal och inkluderingsarbete

En viktig och självklar del av ledarskapet är att värna om våra drygt 5 000 medarbetares hälsa. 2016 års sjukskrivningstal ligger kvar på samma höga nivå som 2015, det vill säga 5 procent. Vi arbetar aktivt med att kartlägga och komma till rätta med olika faktorer som bidrar till sjukskrivningarna.

Glädjande nog upplever medarbetarna att de i sitt arbete har bra förutsättningar för att prestera och att de får sina basbehov tillgodosedda. Under 2016 ökade prestationsindex från 77 till 78 vilket innebär att vi nådde målet för året.

Under 2016 har vi arbetat med att öka den interna medvetenheten om behovet av inkludering. Genom att anställa fler människor med utländsk bakgrund speglar vi på ett bättre sätt Sveriges befolkning i stort.

Hållbarhet har fortsatt hög prioritet

2016 fortsatte vi att prioritera arbetet för ökad hållbarhet i hela värdekedjan, både i vår egen verksamhet och hos producenter och leverantörer. Systembolaget har i dialog med andra intressenter gjort en omfattande väsentlighetsanalys och utifrån den arbetar vi alltmer integrerat med hållbarhetsfrågor ur ett vidare perspektiv. Vi kan konstatera att även om vi har gjort mycket så kvarstår stora utmaningar på det här området. Inte minst gällande arbets- och levnadsvillkor i leverantörskedjan.

Som en stor aktör med betydande inflytande och en särställning på marknaden har Systembolaget goda möjligheter att påverka utvecklingen i branschen som helhet. Det är därför självklart för oss att vara drivande när det gäller att utveckla den globala dryckesindustrin i en hållbar riktning. Vi fokuserar på områden som arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, miljöfrågor och antikorruption, såväl i vår egen verksamhet som i hela vår varukedja. Under 2016 har vi ökat antalet revisioner hos våra producenter och vi har beslutat öka dessa ytterligare under kommande år, med fokus på riskländer.

Under hösten 2016 uppmärksammades bristande arbets- och levnadsvillkor för vinarbetare i Sydafrika. Detta är högt prioriterade frågor för Systembolaget. Genom vår uppförandekod ställer vi tydliga krav på våra leverantörer för att säkra goda villkor hela vägen från den enskilda vinodlingen till de produkter som våra kunder köper. Det är ett långsiktigt arbete som behöver göras i samverkan med producenterna där vi succesivt tar små steg mot bättre arbets- och levnadsvillkor.

Grunden för vårt hållbarhetsarbete är FN:s Global Compacts tio principer för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption som Systembolaget stödjer sedan 2013. Under 2016 redovisade Systembolaget för tredje gången enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer, G4.

Ett av Systembolagets strategiska hållbarhetsmål är minskad klimatpåverkan. Vårt klimatmål för år 2020 innebär minskade utsläpp med 14 000 ton CO2-ekvivalenter per år jämfört med 2014. Vår egen verksamhet står dock endast för två procent av vår totala klimatpåverkan. För att vi ska bli mer hållbara måste vi därför engagera våra producenter och leverantörer i arbetet. Vi har under 2016 fortsatt dialogen kring lättare och därmed mer hållbara förpackningar, och har även lyft fram förpackningens betydelse i vår kommunikation med kunderna.

Utmaningar för framtiden

Systembolaget har idag både högt förtroende och hög kundnöjdhet, men stigande förväntningar innebär att förändringsarbetet fortgår. Ökade krav på digital närvaro, öppenhet, ett hållbart erbjudande och en tydlig premiumiseringstrend måste mötas. Utifrån vårt uppdrag är det också avgörande att de förbättringar vi gör kring utbud och kundmöte inte medverkar till en ökad konsumtion.

Våra medarbetare är Systembolagets främsta resurs och genom utbildning och nyfikenhet kan de fortsätta leverera ett kundmöte i världsklass. Att skapa förutsättningar för detta är en utmaning för oss både i vardagen och i det långsiktiga, strategiska utvecklingsarbetet. Det är också en utmaning att säkerställa att sjukskrivningarna minskar och att öka mångfalden i företaget.

En stor utmaning ligger i den alltmer tillåtande synen på alkohol. Normaliseringstrenden går rakt emot vår vision om ett samhälle där alkohol njuts med omsorg om hälsan så att ingen tar skada. Marknadsföringen av alkohol ökar ständigt, inte minst i sociala medier. Även antalet regelöverträdelser i branschen ökar. Här krävs ett tydligare regelverk, så att reklamen inte bidrar till normförskjutning bland de ungdomar som dagligen möter alkoholmarknadsföring i sina sociala kanaler – trots den åldersgräns om 20 år som råder. Ytterligare ett problem är de kommersiella aktörer som på olika sätt kringgår intentionerna i den svenska alkoholpolitiken. Systembolaget välkomnar därför de lagförslag och utredningar som regeringen har initierat.

Det är med stor tillförsikt som jag ser framåt. Vi ska fortsätta att imponera på våra kunder samtidigt som vi bidrar till att minska alkoholens skadeverkningar. På så sätt förblir vi en viktig del av en ansvarsfull alkoholpolitik.

Magdalena Gerger
Vd Systembolaget

Systembolaget i korthet

  • 5 461 anställda
  • 438 butiker och cirka 500 ombud
  • Cirka 700 aktiva dryckesleverantörer
  • Cirka 16 950 artiklar, 2 450 i fasta, 13 500 i beställningssortimentet och 1 000 i lokalt och småskaligt
  • Cirka 122,1 miljoner kundbesök i våra butiker
  • 40 miljoner besök i digitala kanaler (systembolaget.se, appen Sök och hitta samt appen Promillekoll)
  • Omsättning 28,5 miljarder kronor
  • Årets resultat, 289 miljoner kronor
  • Avkastning på eget kapital, 17,6 procent
  • Soliditet, 28,2 procent